Evaluatiesysteem

Evaluaties worden uitgevoerd om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Het is immers belangrijk om na te gaan of (a.o) de studenten wel tevreden zijn met het aan hen gegeven onderwijs.

Inleiding

Evaluatie is het verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie teneinde de waarde van een resultaat of proces te bepalen.
Het is belangrijk dat een opleiding regelmatig stilstaat bij de wijze waarop er onderwijs gegeven wordt, zodat de doelmatigheid en ‑gerichtheid in het oog gehouden kan worden.

Door middel van het houden van evaluaties kan er wordt geanalyseerd wat goed en minder goed is gegaan, de oorzaken en knelpunten worden achterhaald en er moeten afspraken gemaakt worden over hoe het in de toekomst beter kan.
Een evaluatie is dus een reflectief moment waarop de opleiding onderzoekt of hun werkwijze tot de beoogde resultaten leidt. 'In hoeverre zijn de doelstellingen bereikt?", "Wat moet er in de toekomst veranderd worden?"


In de Opleidingscommissie (11 november 1998) is vastgesteld dat er 4 evaluaties kunnen worden onderscheiden, die inmiddels allemaal geëffectueerd zijn.

Het gaat om de vakevaluatie van de propedeuse, de evaluatie van het algemene deel (A) van de studieonderdelen BA2, BA3, MA, en RMA, de Cohortevaluatie en evaluatie van de variabele delen (B, C) van de BA/MA/RMA, en tenslotte de algemene curriculumevaluatie. Met ingang van 2004 is voor het eerst een alumni-evaluatie afgenomen.

Lijst met afkortingen

 • OLC : Opleidingscommissie (undergraduate opleiding)
 • EC : Education Committee (graduate opleiding)
 • PO : portefeuillehouder onderwijs (prof. dr. P. Akkermans)
 • BKW : beleidsmedewerker kwaliteitszorg (drs. F. Tomas)
 • DUG : directeur undergraduate opleiding (dr. J. Mol)
 • DG : directeur graduate opleiding (dr. D. Fontijn)
 • OS : onderwijssecretariaat (Jochem Koopman)

De vakevaluatie van de propedeuse

Vindt één keer in de twee jaar plaats. Dat wil zeggen dat elk jaar de helft wordt geëvalueerd door middel van een standaardenquête.

 • Elk vak dient één keer in de twee jaar geëvalueerd te worden. De OLC geeft advies, op basis van voorstel beleidsmedewerker, in welke volgorde evaluatie plaatsvindt. De data worden vastgesteld aan de hand van de tentamenroosters. Op het rooster wordt aangegeven welk onderdeel wordt geënquêteerd. Op die manier kunnen zowel docenten als studenten van de enquête op de hoogte zijn;
 • De BKW verzoekt het ICLON minimaal twee weken voor het einde van elk blok, de enquêteformulieren aan te leveren (per adres OS);
 • Het OS geeft de formulieren aan de docent die de supervisie heeft tijdens het tentamen van desbetreffend vak met het verzoek deze dan uit te delen;
 • Deze docent verzoekt de studenten de formulieren direct na het tentamen weer in te leveren bij de docent of bij het OS. In principe zorgt het OS voor inzameling;
 • De verzamelde formulieren zullen door de BKW doorgestuurd worden naar het ICLON voor verwerking in EvaSys;
 • De resultaten worden z.s.m. gestuurd aan de studiecoördinator van de propedeuse en de beleidsmedewerker onderwijs en de DUG;
 • Deze doen in de eerstvolgende OLC vergadering schriftelijk verslag met aanbevelingen (ten bewijze bij visitatie).
 • Het schriftelijk verslag wordt, met aanbevelingen van de BKW en eventueel na bijstelling op advies van de OLC aan het bestuur van de faculteit aangeboden. Indien daartoe aanleiding is, wordt de PO verzocht met de betrokken docent(en) maatregelen ter verandering door te spreken (eventueel in samenwerking met de BKW ter aanvulling op het inhoudelijke vlak);

De evaluatie van het algemene deel (A)

Vindt één keer in de twee jaar plaats. Dat wil zeggen dat elk jaar de helft wordt geëvalueerd door middel van een standaardenquête.

 • Op basis van een voorstel van de BKW, zal door de OLC een schema worden opgesteld volgens welke de diverse vakken worden geënquêteerd. De data worden vastgesteld aan de hand van de tentamenroosters. Op het rooster wordt aangegeven welk onderdeel wordt geënquêteerd. Op die manier kunnen zowel docenten als studenten van de enquête op de hoogte zijn;
 • De BKW verzoekt het ICLON minimaal twee weken voor het einde van elk blok, de enquêteformulieren aan te leveren (per adres OS);
 • Het OS geeft de formulieren aan de docent die de supervisie heeft tijdens het tentamen van desbetreffend vak met het verzoek deze dan uit te delen;
 • Deze docent verzoekt de studenten de formulieren direct na het tentamen weer in te leveren bij de docent of bij het OS. In principe zorgt het OS voor inzameling;
 • De verzamelde formulieren zullen door de BKW doorgestuurd worden naar het ICLON voor verwerking in EvaSys;
 • De resultaten worden z.s.m. aan de OLC gestuurd t.a.v. de BKW en de voorzitter;
 • De BKW doet aan de OLC schriftelijk verslag met aanbevelingen (ten bewijze bij visitatie). De resultaten worden meegedeeld aan alle betrokken docenten. Indien daartoe aanleiding is, wordt de PO verzocht met de betrokken docent(en) maatregelen ter verandering door te spreken.
 • Het schriftelijk verslag met aanbevelingen wordt, eventueel na bijstelling op advies van de OLC aan het bestuur van de faculteit aangeboden.

De Cohortevaluatie en evaluatie van de variabele delen (B/C)

Vindt ieder jaar halverwege het studiejaar plaats in de vorm van een vragenlijst die door de studenten in een groepsbijeenkomst wordt besproken. Hierover wordt verslag gedaan aan de OLC/EC door een studentlid. Stages en veldwerk worden apart geëvalueerd middels formulieren die bij de stageformulieren zullen worden gevoegd. De stagecoördinator zal de veldwerkevaluaties inbrengen in de OLC/EC.

 • Aan het begin van elk studiejaar, in september, verzoekt de voorzitter van de OLC/EC aan de studentleden van de OLC/EC per jaarvertegenwoordiging een bijeenkomst te organiseren. Het is hierbij mogelijk 5 blokken te onderscheiden: BA2, BA3, MA, RMA en PhD;
 • Op de bijeenkomst wordt een standaardvragenlijst afgewerkt, maar uiteraard staat het iedereen vrij opmerkingen te maken die daarbuiten vallen. De vergadering wordt niet door docenten bijgewoond, doch eventueel wel door een nog aan te stellen projectcoördinator onderwijsvernieuwing;
 • De student die het betreffende cohort vertegenwoordigt in de OLC/EC doet schriftelijk verslag van de bijeenkomst aan de OLC/EC en de BKW. Daarbij dient in ieder geval ingegaan te worden op de gestelde vragen;
 • De verslagen worden besproken in de OLC/EC en deze verzoekt – indien daartoe aanleiding is – de PO contact op te nemen met de betrokken docent(en) over de resultaten van de enquête. Een vak dat aandacht behoefde dient het daaropvolgende jaar wederom geëvalueerd te worden om te kijken of er verbeteringen zijn opgetreden;
 • De schriftelijke verslagen met aanbevelingen worden, eventueel na bijstelling op advies van de OLC/EC aan het bestuur van de faculteit aangeboden;
 • De studenten dienen feedback te krijgen over de genomen beslissingen. Dit kan zowel via de studentleden van de OLC/EC alsmede door een bericht in de nieuwsbrief.

De evaluatie van de opleiding als geheel (curriculum evaluatie)

Vindt iedere 3jaar plaats voorafgaand aan de onderwijsvisitatie, dan wel de midterm-review.

 • Zij wordt uitgevoerd in opdracht van de PO en wordt uitgevoerd door de BKW
 • De resultaten worden ter advies voorgelegd aan de OLC/EC;
 • De OLC/EC geeft advies aan de hand van deze rapportage aan de PO
 • Resultaten en acties moeten worden teruggekoppeld aan de studenten en docenten via o.a. nieuwsbrieven

Alumni-evaluatie

Vindt iedere 3jaar plaats voorafgaand aan de onderwijsvisitatie, dan wel de midterm-review

 • Zij wordt uitgevoerd in opdracht van de PO en wordt uitgevoerd door de BKW i.s.m het ICLON en het OS;
 • De resultaten worden ter advies voorgelegd aan de OLC/EC;
 • De OLC/EC geeft advies aan de hand van deze rapportage aan de PO

Docentevaluatie

Vindt iedere 3jaar plaats voorafgaand aan de onderwijsvisitatie, dan wel de midterm-review

 • Zij wordt uitgevoerd in opdracht van de PO en wordt uitgevoerd door de BKW i.s.m het ICLON en het OS;
 • De resultaten worden ter advies voorgelegd aan de OLC/EC;
 • De OLC/EC geeft advies aan de hand van deze rapportage aan de PO
 • Resultaten en acties moeten middels een AOO worden teruggekoppeld aan de docenten

Richtlijnen evaluaties

Het evaluatiesysteem van de Faculteit der Archeologie werkt op basis van een 5-punten schaal.
Boven de 3 gemiddeld als eindoordeel betekent dat de studenten voldoende tevreden zijn. Een evaluatie-uitslag krijgt pas relevantie indien de studentenrespons tenminste 30 % bedraagt.

De Cohortevaluaties werken met open vragen direct gericht aan de studenten in een panelgesprek. Alle opmerkingen van studenten worden genotuleerd. Wanneer een meerderheid van de aanwezige studenten dezelfde kritiek uit, wordt dit door het OLC/EC-studentlid gerapporteerd tijdens een OLC/EC vergadering. Binnen de OLC/EC wordt besloten of er actie zal worden ondernomen.

Rapportage

Eens per jaar wordt een kwaliteitszorgrapportage Onderwijs door de BKW samengesteld op basis van de resultaten van de vakevaluatie propedeuse, evaluatie van het algemene deel en de rendementsgegevens.

Opslag en documentatie

De uitslagen van de enquêtes worden door de BKW bewaard samen met de samenvattende verslagen gedurende de termijn van een visitatieperiode. De rapportages zullen eveneens gepubliceerd worden op de facultaire website.

Laatst Gewijzigd: 25-11-2014