Het kwaliteitszorgsysteem van de Faculteit der Archeologie

De Faculteit der Archeologie heeft een uitgebreid kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem moet de kwaliteit van o.a. het onderwijs en onderzoek waarborgen.

Inleiding

De Faculteit der Archeologie onderzoekt en waarborgt zijn kwaliteit middels een evaluatiesysteem met een cyclisch karakter. Het oneindig cyclische karakter illustreert het streven van een organisatie als geheel naar een voortdurende verbetering van kwaliteit. Het doorlopen van deze cyclus in alle primaire, ondersteunende of sturingsactiviteiten op organisatie -, op team - en op individueel niveau geeft aanleiding tot continu verbeteren. Om een activiteit of een reeks van activiteiten efficiënt aan te pakken, doorloopt men voortdurend de PDCA- cyclus:


1) Voorbereiden of plannen (Plan) :

Als resultaat van deze stap wordt een plan opgesteld (beleidsplan, actieplan of verbeterplan). Mogelijke onderdelen van deze stap zijn:

  • gegevens verzamelen en interpreteren,
  • betrokken actoren bepalen,
  • oorzaken zoeken,
  • resultaten bepalen, op basis van maatstaven en doelstellingen,
  • aanpak kiezen en uitwerken in een actieplan.

2) Uitvoeren (Do):

Uitvoeren van het actieplan.

3) Opvolgen en evalueren (Check):

Evalueren van de inspanningen en de resultaten.

4) Bijsturen en verankeren (Act):

Bijsturen van de activiteit(en) als de resultaten niet voldeden aan de doelstellingen of verankeren van de werkwijze die tot goede resultaten heeft geleid. Vervolgens start een nieuwe PDCA- cyclus met het oog op continue verbetering!

Binnen de Faculteit der Archeologie is de PDCA cyclus in de volgende stappen vertaald:

Stap 1. Kwaliteitsdefinitie (Plan) Kwaliteit wordt gedefinieerd als het bereiken van de doelstellingen zoals geformuleerd in de onderwijsvisie. Zowel de Universiteit Leiden als de faculteit Archeologie heeft de afgelopen jaren doelen en plannen geformuleerd die de onderwijskwaliteit van Archeologie moeten verhogen. Het betreft de plannen en doelen zoals die zijn neergelegd in het beleidsplan onderwijs (2006-2008).

Stap 2. Kwaliteitsmeting (Do) Belangrijke informatiebronnen binnen het onderwijs kwaliteitszorgsysteem zijn studenten en medewerkers. Met verschillende meetinstrumenten wordt bij deze doelgroepen informatie verzameld

Stap 3. Analyse en (Check) Afzonderlijke evaluatieresultaten worden geanalyseerd. In de regel worden vakevaluaties nabesproken met de betrokkenen.

Stap 4. Kwaliteitsverbetering (Act) De faculteit streeft naar een managementrapportage (1 keer per jaar) waarin alle beschikbare evaluatieresultaten worden samengevat, voorzien van een conclusie en een actieplan.

Stap 5. Organisatie De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het daarbij behorende kwaliteitszorgsysteem. De ontwikkeling en uitvoering van het kwaliteitszorgsysteem ligt bij de medewerker Onderwijs en Kwaliteitszorg. De opleidingscommissie (OLC) vervult een belangrijke taak in kwaliteitsbewaking.  Ieder jaar wordt opnieuw een planning van vakevaluaties door de opleidingsdirecteur vastgesteld, met advies van de opleidingscommissie. Daarnaast wordt het concept managementrapportage met bijbehorend actieplan aan de OLC voorgelegd. Voorzien van feedback van de OLC wordt de definitieve rapportage uiteindelijk aan het management voorgelegd. Het kwaliteitszorgsysteem van Archeologie sluit aan bij het interne kwaliteitszorgstramien van de Universiteit Leiden en het Leids Register.

Laatst Gewijzigd: 15-10-2008