Bindend StudieAdvies en het Mentoraat

Het Bindend StudieAdvies (BSA) heeft betrekking op de studievoortgang in de propedeuse, het Mentoraat begeleidt studenten met hun studievoortgang.

Bindend StudieAdvies (BSA)

Het Bindend StudieAdvies heeft betrekking op de studievoortgang in de propedeuse. Driemaal per jaar wordt een schriftelijk advies gegeven over de continuering van de studie.
Dit gebeurt officieel door de Examencommissie (daartoe gemachtigd door het College van Bestuur). De uitvoering ervan berust bij de studieadviseur en de studiecoördinator, op basis van een pre-advies van de mentoren.


Het tussenadvies eind januari maakt het mogelijk voor de student om bij studiestaking vóór 1 februari de studiefinanciering te stoppen, zodat bij onvoldoende studiepunten de reeds ontvangen beurs niet in een lening wordt omgezet.
Het eindadvies wordt vóór 1 september gegeven; dit is bindend.

De adviezen worden gebaseerd op de studievoortgang. (Combinaties van) verschillende vaardigheden worden getoetst:

 1. kennis en inzicht (tentamencijfers)
 2. schrijfvaardigheid (werkstukken) 
 3. spreekvaardigheid en inzet (referaten)

Een positief advies wordt gegeven indien je op 31 augustus (einde studiejaar) minimaal 40 ects hebt behaald.  Indien bijzondere of persoonlijke omstandigheden de oorzaak zijn van het niet halen van de norm, kun toch een positief advies krijgen.
Die omstandigheden zijn dan door het mentoraat onderkend en vastgelegd in je dossier en moeten door de Examencommissie (en het College van Bestuur) worden erkend. Van bijzondere omstandigheden is sprake bij oudere studenten, vluchtelingen en studenten die twee opleidingen doen. Persoonlijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

 • ziekte / lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis / zwangerschap / bijzondere familieomstandigheden
 • lidmaatschap van bepaalde universitaire organisaties
 • lidmaatschap van een studentenorganisatie o.i.d.

Universiteit Leiden past BSA-regeling eerste studiejaar aan en stopt met experiment tweede studiejaar met ingang van 23 mei 2016. Meer informatie

Het Mentoraat

De bedoeling van het Mentoraat is om nauwlettend de studievorderingen van propedeusestudenten te volgen en een gunstig verloop ervan te bevorderen, zodat het propedeutisch examen binnen een jaar behaald kan worden. Dit wil zeggen dat studievertragende factoren worden onderkend en zo mogelijk worden weggewerkt.

De oorzaak van studievertraging kan bij jezelf liggen (studievaardigheid, motivatie, persoonlijke situatie etc.) of bij de opleiding (roostering, presentatie, moeilijkheidsgraad etc.).
Zo is het mentoraat niet alleen een belangrijk middel gebleken voor een gefundeerd studieadvies, maar ook voor evaluatie en bijstelling van het studieprogramma.


Organisatie mentoraat
De studenten worden, op alfabetische volgorde, in mentorgroepen van ongeveer 10 personen verdeeld, elk met een docentmentor (één van de propedeusedocenten) en eventueel een studentmentor.

Elke groep komt in de eerste 3 blokken wekelijks bij elkaar voor het vak Academische Vaardigheden en studiebegeleiding.
Daarnaast voert de docentmentor één of meerdere keren per jaar met elke student een individueel gesprek. Een student of docent kan ook extra gesprekken aanvragen.

Naast het onderwerp academische vaardigheden komen bij deze groeps- en individuele gesprekken vaste onderwerpen aan de orde (je kunt je er dus op voorbereiden), die te maken hebben met studieverloop (probleemgebieden), studievaardigheid en je sociale situatie; de details worden via een ‘mentoraatformulier’ voor de groep en een ‘begeleidingsformulier’ voor de individuele student besproken en ingevuld (het zgn. ‘dossier’).

De formulieren worden allemaal ondergebracht in je persoonlijke digitale portfolio. Het portfolio dient als instrument ter voorbereiding op begeleidingsgesprekken en t.b.v. het monitoren van studenten. Jij als student bent eigenaar van het portfolio en je bent verplicht het portfolio enkele malen per jaar bij te werken ter voorbereiding op een bijeenkomst of gesprek.

Tijdsplan

 • 1e week van september: individueel kennismakingsgesprek om na te gaan wat de aard en mate van oriëntatie op de studie is geweest en of er direct al persoonlijke omstandigheden zijn die ongunstig zijn voor het studieverloop
 • september - december: wekelijkse mentorbijeenkomsten voor academische vaardigheden en studiebegeleiding
 • eind januari - individueel gesprek t.b.v. het Bindend StudieAdvies (BSA). De adviezen zijn gebaseerd op de studievoortgang
 • februari - maart: wekelijkse mentorbijeenkomst of excursie voor academische vaardigheden en studiebegeleiding
 • eind juni - individueel gesprek t.b.v. het Bindend StudieAdvies (BSA). De adviezen zijn gebaseerd op de studievoortgang

Laatst Gewijzigd: 24-05-2016