Honours College

Crossing the Borders in World Archaeology

" alt="" />

In dit programma worden 2 interesserichtingen gekoppeld aan de archeologie:

  • verdieping, in de vorm van theoretische thema-colleges en eigen onderzoek;
  • verbreding, met aandacht voor maatschappij, ondernemerschap en leiderschap.

Om het multidisciplinaire karakter van de archeologie te benadrukken wordt binnen het programma samengewerkt met andere faculteiten, dan wel het University College. Ook worden samenwerkingsverbanden aangegaan met musea en maatschappij-georiënteerde archeologische instanties, zoals de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), gemeenten en andere overheidsinstellingen.

Het traject biedt gemotiveerde studenten de kans om hun reguliere bachelor programma uit te breiden met 30 ECTS aan verdiepende en verbredende vakken.

Dit traject is toegankelijk voor studenten van alle faculteiten, die voldoen aan de algemeen geldende selectiecriteria. Er gelden derhalve geen trajectspecifieke toelatingseisen. Om toegelaten te worden moet je niet alleen goed presteren, maar vooral gemotiveerd zijn, een eigen inbreng hebben en in staat zijn een kritische blik te werpen op wetenschappelijk onderzoek. Verder moet je eigen initiatief tonen en niet bang zijn om de gangbare opinies ter discussie te stellen.


Programma:

BAI:

Oriënterend Seminar:
Het eerste jaar van reguliere Bachelor programma’s bestaat voor een groot deel uit responsiecolleges. Als aanvulling hierop biedt de HC track Archeologie de studenten de mogelijkheid om direct kennis te maken met stafleden van de faculteit en andere archeologen op topposities in de Nederlandse archeologie en aanverwante disciplines. In deze werkgroep, bestaande uit 6 gastcolleges, worden actuele punten en vraagstukken binnen de archeologie geadresseerd. De colleges bestaan uit 45 minuten introducerend college gevolgd door 45 minuten discussie over het onderwerp. Elke docent zal eigen actueel onderzoek presenteren en ingaan op hoe hij tot deze vraagstelling kwam. Het college wordt in groepsverband afgesloten met een wetenschappelijke poster over een van de aan bod gekomen onderwerpen.

BAII:

Theoretisch Seminar:
In dit onderdeel krijgen de deelnemende HC studenten een reeks gastlezingen over een relevant thema binnen de archeologie. Het idee is meer in te gaan op de theoretische aspecten van het gekozen thema, hierover te discussiëren en dit te verwerken in een beschouwend paper. De deelnemende studenten worden verdeeld in teams en krijgen de opdracht om een subthema te kiezen binnen het overkoepelende thema, een literatuurlijst over dit thema samen te stellen, deze teksten te bestuderen en dit om te zetten in een Engelstalig paper. Dit paper zal uiteindelijk worden gepresenteerd aan het eind van blok 3.

Onderzoekspraktijk:
Het doel van dit onderdeel de student, onder begeleiding van een onderzoeker, ervaring te laten opdoen met het doen van onderzoek voor een langlopend onderzoeksproject en binnen een onderzoeksgroep. De bedoeling is dat een student of een groep van 2-3 studenten, zelfstandig maar met begeleiding van een onderzoeker die verbonden is aan de Faculteit Archeologie,  een (deel)onderzoek van minimaal 17 werkdagen uitvoert. Deze 17 werkdagen mogen over de periode van Blok II en III gespreid worden. De student kan er ook voor kiezen deel te nemen aan onderzoek binnen de faculteit of doormiddel van een persoonlijk academisch ontwikkelingsplan gericht lezingen binnen of buiten de faculteit en internationale congressen te bezoeken. Het college wordt afgesloten met een rapport over de activiteiten van de student binnen dit college.

Maatschappelijke Stage:
De Honours-stage is een "maatschappelijk" ingebedde stage: het gaat hier dus niet sec om het opdoen van ervaring met archeologische methodieken (opgraven, survey en materiaalonderzoek), maar hoe archeologie in breder verband kan worden getrokken (projectmatig werken, museumcollecties presenteren/beheren, archeologische publiekspresentatie, maatschappelijke relevantie van onderzoek, etc.). De duur van de honours-stage is minimaal 17 werkdagen.

BAIII

  • Er wordt de mogelijkheid geboden een vak te volgen bij het Leiden University College in Den Haag. De vakken die hier worden aangeboden hebben een zeer brede en interdisciplinaire focus waarbij diverse vakken een goede aanvulling bieden op de archeologie en de thema’s die hierbij aan de orde komen. Te denken valt aan diverse talen, academische vaardigheden, theoretisch filosofische vakken, kunst, cultuur, religie etc.
  • Honours Class  is een korte Engelstalige seminar reeks van 8 colleges die wordt verzorgd door top-academici uit verschillende Honours Trajecten. Deze collegereeksen vinden plaats in het eerste en tweede semester en in de zomer als Summer Class. De classes zijn interdisciplinair, onderzoeksgericht en internationaal georiënteerd. Deze Honours Class kan zowel bij archeologie als ook bij de andere trajecten worden gevolgd. 

Rooster

Meer informatie over het Honours College vind je op de website van het Honours Onderwijs.

Laatst Gewijzigd: 05-01-2017