Undergraduate - Graduate

De Faculteit der Archeologie is verdeeld in een Undergraduate programma (propedeuse, BA2 en BA3) en een Graduate programma (master, research master en promotie).

Beide programma's staan onder leiding van een directeur, belast met de algehele coördinatie van het programma. De beide directeuren worden door het faculteitsbestuur aangestuurd (portefeuillehouder onderwijs) en ondersteund door een beleidsmedewerker en een opleidingscommissie.

De beide opleidingscommissies behartigen de belangen van de betrokken studenten. Zij adviseren het faculteitsbestuur over alle onderwijsaangelegenheden, zoals opleidingsprogramma's roosters, studeerbaarheid.

Er is één examencommissie voor beide programma's.

Het Undergraduate programma is nederlandstalig en heeft een eigen nederlandstalige website.
het Graduate programma is engelstalig en heeft een eigen engelstalige website.

De faculteitsraad functioneert als een medezeggenschapsraad en bestaat uit zes personen.

De Commissie Kwaliteit monitort het gehele systeem van kwaliteitszorg binnen de faculteit en adviseert het faculteitsbestuur in deze.

De Wetenschapscommissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die betrekking hebben op het binnen de faculteit uitgevoerde of uit te voeren onderzoek. 


Laatst Gewijzigd: 17-01-2008