Gedragscode ICTO

Gedragscode docenten en studenten binnen ICT en Onderwijs. Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 26 mei 2005.

Gebruik van e-mail, Internet en digitale leeromgevingen bieden nieuwe mogelijkheden, maar vragen ook om andere omgangsvormen. Daarom is het van belang om afspraken vast te leggen. In deze Algemene Gedragscode ICT&O (ICT en Onderwijs) voor docenten zijn de verwachtingen die de Universiteit Leiden hanteert geformuleerd. In deze code wordt onder “materiaal” verstaan elke vorm van onderwijsmateriaal die via e-mail, het leerplatform Blackboard dan wel direct via het Internet (web) wordt aangeboden. Onder “onderwijs” wordt hier online onderwijs verstaan.  


Onder standaardsoftware wordt die software verstaan die krachtens afspraken binnen de universiteit als geheel dan wel binnen de faculteit als basissoftware wordt aangeboden op computerwerkplekken voor zowel docenten als docenten.
Netiquette: zie Blackboard.    

Gedragscode ICT&O - Docenten

I. Afstemming over doelen en opdrachten

 1. Geef duidelijk aan met welk doel u materiaal plaatst en maak afspraken over wat de student dient te doen met dit materiaal.
 2. Geef, wanneer u een discussion board opent, duidelijk aan met welk doel u dit doet en welke deadline u hanteert.
 3. Geef voor opdrachten die via een module op het leerplatform ingeleverd dienen te worden duidelijk de specifieke plaats aan waar dat binnen de module moet gebeuren.
 4. Geef duidelijk aan op welke plek studenten nieuwe, door u geplaatste informatie kunnen vinden.
 5. Maak duidelijk wanneer materiaal dat geprint of anderszins door de student verwerkt moet worden, wordt geplaatst.
 6. Stel opdrachten ruim van tevoren beschikbaar aan de studenten, minimaal 1 week voor de deadline.
 7. Geef aan op welke dag èn welk tijdstip een deadline geldt en hoe opdrachten ingeleverd dienen te worden: op papier of digitaal, maar bij voorkeur niet zowel op papier als digitaal
 8. Geef aan wanneer u opdrachten nagekeken zult hebben.

II. Gebruikte voorzieningen en standaarden

 1. Geef bij aanvang van uw onderwijs duidelijk aan bij welke onderdelen u wel en niet gebruik zult gaan maken van ICT-voorzieningen.
 2. Maak waar mogelijk gebruik van de softwarestandaarden zoals die binnen de universiteit of uw faculteit zijn afgesproken, en verlang hetzelfde van uw studenten.
 3. Geef bij door u geplaatste bestanden altijd de bestandsgrootte aan, in verband met de benodigde downloadtijd voor de student.
 4. Stel van verplicht te raadplegen documenten van meer dan 40 pagina’s naast een digitale versie ook een papieren versie beschikbaar.
 

III. Informatieverstrekking

 1. Geef duidelijk aan op welke wijze studenten geïnformeerd worden over wijzigingen in uw onderwijs, bijvoorbeeld via een announcement in Blackboard of via e-mail.
 2. Geef aan wanneer een onderwijsmodule in gebruik wordt genomen en wanneer u deze afrondt en er dus niet meer in zult kijken.
 3. Houd voor het communiceren met studenten en het beschikbaarstellen van materialen, kantooruren aan; voor avond- en andere deeltijdstudenten kunnen aparte afspraken wenselijk zijn
 4. Maak afspraken over de termijn waarbinnen u materiaal en informatie plaatst, dit kan variëren van 1 tot 3 werkdagen vóór de onderwijsbijeenkomst.
 5. Zorg dat indien er wijzigingen in uw onderwijs zijn, deze ook altijd gemeld worden.
 6. Geef duidelijk aan in welke gevallen u afwijkt van informatie zoals deze te vinden is in de studiegids.
 7. Maak bij aanvang van het onderwijs duidelijke afspraken met de studenten of zij u als docent wel of niet mogen mailen, en zo ja voor welk doel (organisatorische vragen, inhoudelijke vragen) dat toegestaan is.
 8. Geef duidelijk aan binnen hoeveel tijd u e-mail zult beantwoorden en gebruik voor  e-mailcommunicatie zowel uw eigen U-mail account als de U-mail accounts van uw studenten. Indien u nog geen gebruik maakt van een eigen U-mail account, spreek dan duidelijk met uw studenten af welk mail account u in de communicatie met hen zult gebruiken.
 9. Houd u bij het gebruik van e-mail zoveel mogelijk aan de bestaande regels van de ‘netiquette’, geef bij ieder bericht duidelijk het onderwerp aan en formuleer de berichten kort en bondig. Stuur geen bestanden groter dan 1 Mb mee, in verband met het vollopen van de mailbox van de ontvanger en de lange downloadtijd, tenzij u hierover tevoren met de ontvanger heeft overlegd.
   

Gedragscode ICT&O - Studenten

 1. Log, wanneer binnen het onderwijs dat u volgt gebruik wordt gemaakt van het leerplatform Blackboard , met voldoende regelmaat hierop in, om na te gaan of er nieuwe mededelingen zijn, overige nieuwe informatie of nieuw onderwijsmateriaal is geplaatst.
 2. Maak van de ICT-voorzieningen ten behoeve van het onderwijs gebruik op de wijze als voorgeschreven door de de docent.
 3. Maak bij het inleveren van opdrachten en materialen gebruik van de standaardsoftware die binnen de universiteit of uw faculteit wordt gehanteerd.
 4. Houd u bij gebruik van een discussion board aan het doel waarmee het is opengesteld en houd rekening met een deadline in verband met het tijdig leveren van een bijdrage.
 5. Officiële e-mail van de Universiteit wordt altijd verzonden aan uw U-mail account. Controleer deze mailbox dus regelmatig. Zorg zelf voor forwarding van U-mailberichten indien u overigens een ander mailaccount gebruikt.
 6. Houd u bij het gebruik van e-mail zoveel mogelijk aan de bestaande regels van de ‘netiquette’, geef bij ieder bericht duidelijk het onderwerp aan en formuleer de berichten kort en bondig. Stuur geen bestanden groter dan 1 Mb mee, in verband met het vollopen van de mailbox van de ontvanger en de lange downloadtijd, tenzij u hierover tevoren met de ontvanger heeft overlegd.
 7. Gebruik e-mail als communicatiekanaal richting de docent alleen indien de docent dat heeft goedgekeurd en binnen de kaders die de docent aangeeft (bijvoorbeeld voor het stellen van organisatorische vragen of inhoudelijke vragen).      

Laatst Gewijzigd: 15-01-2008