Procedureregeling instelling leerstoelen en benoeming hoogleraren

Indien het faculteitsbestuur van oordeel is dat een nieuwe leerstoel moet worden ingesteld, dan neemt dat bestuur die leerstoel op in het leerstoelenplan. Het leerstoelenplan of een wijziging daarvan behoeft - als onderdeel van het meerjarenplan van de faculteit - de voorafgaande instemming van de faculteitsraad. Na vaststelling door het faculteitsbestuur behoeft het leerstoelenplan of de wijziging daarvan de goedkeuring van het college van bestuur.

Een hoogleraar kan uitsluitend worden benoemd op een leerstoel die door het college van bestuur voor bezetting of herbezetting is vrijgegeven.
Procedureregeling instelling leerstoelen

Laatst Gewijzigd: 15-02-2011